(G)MR

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

Het personeel van de school en de ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). Het personeel heeft twee vertegenwoordigers en de ouders hebben twee vertegenwoordigers. Zij vergaderen ongeveer vijf keer per schooljaar, meestal in aanwezigheid van de directeur of locatieleider, die daarbij het bestuur vertegenwoordigt. Tijdens deze vergaderingen worden beleidsvoornemens besproken, die voor het personeel en/of de ouders van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd waar de MR advies over mag geven en over welke onderwerpen instemming van (een deel van) de MR nodig is.

Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die de belangen van het personeel en de ouders van de gehele stichting MOZON behartigt.